คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

21/7/2554 14:19:11น. 1872
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

School of Agriculture and Natural Resources

ตัวย่อคณะ : SAN

สีประจำคณะ : สีเขียว (Green 4) รหัสสี #347C17

website : http://www.agri.up.ac.th

  ชื่อ - สกุล  :  รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ
ตำแหน่ง    :  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


ประวัติความเป็นมา

      มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดำเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริหารหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทำให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา)

      ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต โดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา

      ในปีการศึกษา 2552 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทำการสอนนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชั้นปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

      ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น ”มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั้นสำนักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้เป็นองค์กรเทียบเท่ากับคณะและได้เปลี่ยนเป็น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น

ปรัชญา

      พัฒนาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ แบบพอเพียงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีความเป็นเลิศทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การผลิตพืชอุตสาหกรรม การประมง อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

เป้าประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาพืชศาสตร์ และสัตวศาสตร์) การผลิตพืชอุตสาหกรรม การประมง อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2. มุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
  4. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตในสำนักวิชาฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

พันธกิจ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธกิจ 4 ข้อ ดังนี้

  1. ด้านการเรียนการสอนหรือการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต เป็นภารกิจหลักสำคัญที่สำนักวิชาฯ จะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้นิสิตที่จบการศึกษาออกไปสามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการออกไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ฉะนั้นเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องถิ่น ประเทศและเป็นสากล การบูรณาการความรู้โดยนำผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียน รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มพูนประสบการณ์ของคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป
  2. ด้านการวิจัย การวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการวิจัยแบบผสมผสานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ อันจะสามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการสร้างรูปแบบการศึกษาที่เป็นแหล่งการศึกษา และวิจัยให้เป็นที่พึ่งของสังคมท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการดำเนินการทางวิชาการ ซึ่งมีผลทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ ให้สามารถสร้างงานวิจัยและเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยใช้ผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป
  3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้สร้างกระบวนการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้วิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มศักยภาพการบริการสังคม สร้างโปรแกรมส่งเสริมเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมตามที่สังคมต้องการ โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนในระดับต่างๆ
  4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน อันนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการและมีความประพฤติเหมาะสมเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป

 

facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   naruboworn.pi@up.ac.th   
21/7/2554 14:19:11น. 1872
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน