ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก : University PR Network Expo 2022 24/6/2565 16:59:28 ด้านการบริหาร
กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา 24/6/2565 15:44:44 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 24/6/2565 14:54:56 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน” 23/6/2565 16:41:35 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน 23/6/2565 15:12:27 ด้านการบริหาร
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา 22/6/2565 14:00:35 ด้านการบริหาร
อธิการบดี เดินสายพบบุคลากรสายสนับสนุน ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” 21/6/2565 16:52:59 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน 21/6/2565 15:16:53 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx) 21/6/2565 13:49:46 ด้านการบริหาร
SEEN UP ประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 21/6/2565 10:25:49 ด้านการบริหาร
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 18/6/2565 16:03:32 ด้านการบริหาร
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย 18/6/2565 14:09:59 ด้านการบริหาร
SEEN ร่วมฝึกอบรม “การสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา” 17/6/2565 16:45:19 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” 17/6/2565 16:03:06 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 17/6/2565 9:56:02 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวน เพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย 17/6/2565 8:59:54 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 16/6/2565 16:18:21 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 16/6/2565 16:05:11 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN OFFICE 2565 15/6/2565 13:42:50 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 14/6/2565 19:13:15 ด้านการบริหาร
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา และพบปะนิสิต ในการเปิดชั้นเรียนวันแรก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 13/6/2565 18:54:19 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 13/6/2565 15:59:25 ด้านการบริหาร
กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ “Open UP 2022 ยินดีที่ได้รู้จัก” 13/6/2565 14:45:41 ด้านการบริหาร
คณะ ICT สำรวจความพร้อมเปิดภาคเรียน 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอน Onsite 100% ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 13/6/2565 12:24:21 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 10/6/2565 9:42:32 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สู่การพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 9/6/2565 18:34:26 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ โรงแรม OZO North Pattaya จังหวัดชลบุรี 9/6/2565 16:04:07 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference 9/6/2565 14:59:58 ด้านการบริหาร
Top 10 มหาวิทยาลัยรัฐ ที่เด็กไทยอยากเรียนมากที่สุด ปี 2564 >>>มหาวิทยาลัยพะเยา<<< 9/6/2565 10:52:46 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 7/6/2565 10:50:11 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 6/6/2565 15:32:44 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” 1/6/2565 20:35:36 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 30/5/2565 10:36:25 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลภาระงาน (HR SMART) สำหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30/5/2565 10:03:49 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ กองทะเบียน​ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 29/5/2565 15:11:47 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565 28/5/2565 0:03:27 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมรณรงค์การดำเนินงานภายในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) 27/5/2565 17:48:47 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เตรียมความพร้อมห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 27/5/2565 14:10:16 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 26/5/2565 10:57:23 ด้านการบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมติดตามและประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติงาน 24/5/2565 16:51:49 ด้านการบริหาร
คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เยี่ยมชมสตูดิโอทีวีและร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนฯ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24/5/2565 11:43:44 ด้านการบริหาร
คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ทำการทบทวนและประเมินคุณภาพหลักสูตร ณ The Rise Suites Hotel จังหวัดเชียงใหม่ 24/5/2565 11:41:36 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน 23/5/2565 17:33:30 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 21/5/2565 15:35:22 ด้านการบริหาร
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 21/5/2565 13:24:02 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 20/5/2565 11:19:53 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรม ANDAZ PATTAYA JOMTIEN BEACH ในเครือ Hyatt 20/5/2565 11:16:29 ด้านการบริหาร
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 20/5/2565 11:11:11 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน 19/5/2565 16:36:58 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด บริษัทในเครือของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 19/5/2565 16:28:29 ด้านการบริหาร
Page 1 of 52 (2584 items)Prev1234567505152Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน