x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ETLC หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 23/6/2565 14:01:11
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1 22/6/2565 9:44:22
นิสิตสาขา CS คณะ ICT เข้ารอบชิงชัยระดับประเทศ Startup Thailand League 2022 21/6/2565 15:27:14
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 20/6/2565 9:14:34
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 15/6/2565 16:02:50
คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล 13/6/2565 16:14:44
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:21:00
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:11:41
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:09:10
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:06:20
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 13:58:47
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา 20/5/2565 17:26:39
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 19/5/2565 14:56:22
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 5 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 76 (สนามใหญ่) 18/5/2565 10:50:38
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ภาคธุรกิจคาสิโน” 17/5/2565 15:22:15
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.40 11/5/2565 10:30:21
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2/5/2565 16:03:12
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2/5/2565 13:55:48
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563-2564 30/4/2565 16:28:08
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยง 29/4/2565 18:17:25
Page 1 of 19 (377 items)Prev1234567171819Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน