ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย 12 26/1/2566 15:04:07 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT คว้ารางวัลโล่ระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า และผ้าเขียนเทียน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง ในงานพะเยาวิจัย12 26/1/2566 14:48:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล Silver Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ : ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26/1/2566 11:03:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนสองวิทยาคม 26/1/2566 9:48:54 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Dr.-Ing. Ingrid Rugge จาก International Graduate School for Dynamics in Logistics, University of Bremen 25/1/2566 16:13:21 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25/1/2566 15:49:04 ด้านการบริการวิชาการ
บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรครั้งที่ 1/2566 25/1/2566 13:45:28 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Social Return on Investment : SROI ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา 25/1/2566 13:34:59 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต” 24/1/2566 9:36:35 ด้านการบริการวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 23/1/2566 16:16:55 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและบริการวิชาการ ณ บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 23/1/2566 15:37:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง แกนนำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 20/1/2566 21:39:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมภาคบรรยายพร้อมภาคปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องการวางแผนด้าน Logistic and Supply chain ทางด้านการธุรกิจดิจิทัล 20/1/2566 18:06:52 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเชิญเป็นคณะวิทยากร หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” 20/1/2566 17:34:26 ด้านการบริการวิชาการ
วิศวะ ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ SLP และ CPAC พัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 20/1/2566 17:21:26 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 20/1/2566 15:23:01 ด้านการบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 20/1/2566 14:23:44 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสมาคม (IEEE Rgion 10) และ คณะกรรมการบริหารสมาคม (IEEE Thailand Section) 20/1/2566 10:13:43 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ Thailana-PSF หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 19/1/2566 16:34:06 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินกาาสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 17/1/2566 14:50:50 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมอบรม "ครูที่ปรึกษาผู้เยียวยาใจ" เสริมสร้างเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่คุณครูและครูหอพัก 17/1/2566 14:42:39 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง 17/1/2566 14:21:35 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “Cervicogenic Headache" 17/1/2566 11:33:06 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียน สาธิต มพ. เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง โดนนิสิตคณะนิติศาสตร์ 17/1/2566 9:33:44 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 3 16/1/2566 20:00:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT เปิดการจัดอบรม 2 หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรยุคใหม่ ยกระดับการพัฒนาทักษะ และความรู้ทางอาชีพ 15/1/2566 14:34:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” 15/1/2566 10:47:50 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 13/1/2566 11:53:01 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2รุกจัดงาน“LANNA-GMS EXPO 2022” 12/1/2566 15:33:37 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมบันทึกเทป รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน 12/1/2566 15:30:40 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต มพ. จัดสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 11/1/2566 15:01:44 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ร่วมพัฒนาสุขภาพบุคลากรและประชาชนในระดับพื้นที่ 6/1/2566 15:55:10 ด้านการบริการวิชาการ
รวมฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Gale ให้นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาใช้งานผ่านเว็บไซต์ 29/12/2565 18:25:00 ด้านการบริการวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 26/12/2565 16:03:20 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการนิเทศงานและติดตามผลการฝึกงานวิชาชีพของนิสิต 26/12/2565 11:29:36 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN จัดอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตแผ่นอัดลดเสียงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่บุคลากร กฟผ. 26/12/2565 8:33:46 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม " สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ชุมชนเพื่อความยั่งยืน " 23/12/2565 15:53:36 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Christmas day 22/12/2565 15:12:43 ด้านการบริการวิชาการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 22/12/2565 15:10:14 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการนิเทศงานและติดตามผลการฝึกงานวิชาชีพของนิสิต 22/12/2565 9:44:09 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21/12/2565 14:03:19 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยชุมชนพลักดันสมรรถนะบทบาทครูพี่เลี้ยงสาธารณสุขชุมชนยุค AI ให้ตอบรับความต้องการของสังคมผ่านโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคชุมชน) 21/12/2565 11:43:22 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 20/12/2565 13:33:13 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 19/12/2565 15:24:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน ยกระดับทักษะด้าน Cyber Security ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 19/12/2565 11:35:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 16/12/2565 19:55:40 ด้านการบริการวิชาการ
นิติศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การบริโภคอย่างยั่งยืนในยุคการสื่อสารดิจิทัล 14/12/2565 16:14:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 13/12/2565 22:06:24 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สตูดิโอเคลื่อนที่เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน 8/12/2565 12:20:10 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง 8/12/2565 11:08:55 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 48 (2361 items)Prev1234567464748Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน