ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
UPITI ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย พัฒนาสินค้าชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ 26/6/2565 11:14:57 ด้านการบริการวิชาการ
UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design 25/6/2565 9:39:11 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 24/6/2565 16:25:21 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องดื่มผสม ให้กับผู้ที่มีความสนใจ 24/6/2565 16:09:51 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรฯ จัดการ " เสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสําหรับการผลิตกระบือคุณภาพฯ” 24/6/2565 10:03:19 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง ซักถามความต้องการและรับทราบปัญหาของการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบนพื้นที่ราบสูง 23/6/2565 18:07:31 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN – เตรียมความพร้อม U2T for BCG 23/6/2565 14:25:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0) 21/6/2565 13:46:58 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมชม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 20/6/2565 16:28:16 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20/6/2565 16:05:22 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 20/6/2565 14:21:20 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 20/6/2565 13:51:43 ด้านการบริการวิชาการ
UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พัฒนาอัตลักษณ์ข้าวหอมมะลิพะเยาด้วยการสร้าง Visual Identity 20/6/2565 13:20:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ได้จัดโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณวัดบ้านตุ่นใต้ 20/6/2565 10:20:52 ด้านการบริการวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) "Rock Mechanics and Underground Works" 20/6/2565 9:31:06 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และศัพท์เทคนิคและสำนวนในงานมัคคุเทศก์ 20/6/2565 8:57:25 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อ ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ใต้) และศัพท์เทคนิค สำนวนในงานมัคคุเทศก์ 19/6/2565 10:03:55 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร ภาคอุตสาหกรรมอาหาร (Brain Power Skill Up) 17/6/2565 14:22:01 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 16/6/2565 19:51:27 ด้านการบริการวิชาการ
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดทำบทเรียนออ 14/6/2565 16:43:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา " 14/6/2565 16:01:45 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (NORTHERN YOUTH FORUM: FUTURE FORESIGHT OF YOUTH IN 2042) 13/6/2565 16:43:39 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 12/6/2565 16:07:03 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำเร็จ 12/6/2565 13:35:49 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น และศัพท์เทคนิคสำนวนในงานมัคคุเทศก์ 12/6/2565 12:00:24 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 11/6/2565 10:31:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงาน 10/6/2565 9:40:12 ด้านการบริการวิชาการ
“News Generation” เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร พัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/6/2565 16:28:24 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ 7/6/2565 16:23:01 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย​ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 6/6/2565 18:27:26 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สำหรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 6/6/2565 17:09:14 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5/6/2565 10:53:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะฯ ดูงาน "สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา" 2/6/2565 15:44:18 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมเป็นอาสา Volunteer ในกิจกรรม "เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2022" 2/6/2565 15:44:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา 31/5/2565 17:24:12 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา สนับสนุนวิทยากรให้บริการวิชาการด้านการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 31/5/2565 14:15:27 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และ Thai PBS จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา 31/5/2565 9:42:49 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวฯ และหัวข้ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ 29/5/2565 16:06:05 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น 28/5/2565 17:02:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 2 หลักสูตร Smart Marketer และ หลั 28/5/2565 12:18:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจปัญหาสุขภาพเบื้องต้น 27/5/2565 19:09:49 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเพื่อหารูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อ. เมือง จ.พะเยา 26/5/2565 10:12:12 ด้านการบริการวิชาการ
CITCOMS จัดอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 25/5/2565 12:06:10 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 24/5/2565 15:54:17 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 23/5/2565 17:01:47 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่นและทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น 21/5/2565 21:15:51 ด้านการบริการวิชาการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา 20/5/2565 17:26:39 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง 20/5/2565 14:38:27 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง จังหวัดพะเยา 20/5/2565 14:34:30 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ลงพื้นที่บริการวิชาการในหลักสูตร “นักข่าวพลเมืองน้อย” ให้กับนักเรียน ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา 20/5/2565 13:45:09 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 40 (2000 items)Prev1234567383940Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน