ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “กฏหมายเบื้องต้นสำหรับการทำงาน” (โมดูลที่ 2) 28/1/2566 14:10:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2 27/1/2566 16:18:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 2566 27/1/2566 15:45:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ 27/1/2566 15:09:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 27/1/2566 13:56:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสำรองน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดย บริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด 27/1/2566 13:53:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2565 26/1/2566 16:24:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 25/1/2566 16:26:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ My Guest , Best Practices ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 25/1/2566 15:35:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นมัคคุเทศก์นำคณะกรรมการของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจร (สสทน.) เที่ยวภายในจังหวัดพะเยา 25/1/2566 13:46:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 24/1/2566 15:26:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ และชมรมสิทธิมนุษยชน ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบี 24/1/2566 13:35:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ กฎหมายแรงงาน ในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 23/1/2566 16:13:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 23/1/2566 13:40:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2 23/1/2566 12:09:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 22/1/2566 10:17:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา" 21/1/2566 20:31:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ ชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมรายการ “คุณเล่า เราขยาย” และรับชมรายการสถานีประชาชน 20/1/2566 15:38:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ สถานีฝุ่น ปี 2 สานสัมพันธ์นวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะวาระภัยพิบัติภาคเหนือ 20/1/2566 15:30:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
NMC Family Outing สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 20/1/2566 15:28:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 20/1/2566 14:11:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดช่อของขวัญแสดงความยินดี สู่การเป็นผู้ประกอบการ 19/1/2566 16:59:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (LAW YOUNG CLUB) ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO 19/1/2566 15:47:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด” 19/1/2566 15:46:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (LAW YOUNG CLUB) ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO 19/1/2566 10:14:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN - ต้อนรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารของคณะฯ 19/1/2566 6:50:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 18/1/2566 16:45:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตโยธาได้รับคัดเลือกเข้าสู่ 'AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566' โปรแกรมฝึกงานที่ดีที่สุดในไทย 18/1/2566 15:22:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN - เข้าร่วมเป็นทีม Staff ช่วยกิจกรรมในงานวิ่งเทรล LKL-DMT Mountain Trails 2023 18/1/2566 9:21:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา 17/1/2566 15:28:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
เสวนาวิชาการหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา” 15/1/2566 17:46:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
เสวนาวิชาการหัวข้อ “กระบวนยุติธรรมทางเลือก :ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย” 15/1/2566 17:43:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “การแข่งขันการแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต 15/1/2566 17:39:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "ที่มา ความสำคัญ และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562" 15/1/2566 17:30:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดอบรม หลักสูตร “Performance Testing” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine 15/1/2566 11:19:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 14/1/2566 16:09:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 13/1/2566 15:02:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ Good health & Good life 12/1/2566 23:10:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา SE คณะ ICT นำนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 12/1/2566 16:50:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการธุรกิจ นำนิสิตศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) 12/1/2566 15:31:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2566 12/1/2566 15:05:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอเเสดงความยินดีกับ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คว้า 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) 12/1/2566 13:49:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (32nd Syringe games) 10/1/2566 15:35:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 1 10/1/2566 13:26:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 10/1/2566 11:33:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. คว้ารางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปี 2565 จาก วสท. 9/1/2566 14:30:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา 176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท 8/1/2566 16:51:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม​การเรียน​การ​สอน​หมวด​วิชา​ศึกษา​ทั่วไป​ รายวิชา​ 003102​ การพัฒนา​ทักษะ​และ​การเรียน​รู้​ตลอดชีวิต​ สำหรับนิสิ​ตชั้นปีที่​ 1​ (นิสิต​รหัส​ 65 6/1/2566 14:33:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 6/1/2566 13:53:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการ​นิสิต​ ประชุมทัพรอบมหกรรม​ รอบมหกรรม 5/1/2566 0:45:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 64 (3185 items)Prev1234567626364Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน