ติดต่อหน่วยงานภายใน

  • การรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ติดต่อ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
    facebook link งานรับเข้าศึกษา
  • ส่งหนังสือราชการ ติดต่อ กองกลาง โทร 054-466666 ต่อ 1017 - 1019 E-mail DOGA@UP.AC.TH
    facebook link กองกลาง

แผนที่ผังมหาวิทยาลัยพะเยา