x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT ลงนาม MOU 22 บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบ Zoom Online 16/1/2564 12:43:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 15/1/2564 17:01:44 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปี 64 15/1/2564 16:19:19 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน 15/1/2564 15:17:45 ด้านการบริหาร
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ตกงานและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม สูงวัย สานใจฮัก 15/1/2564 13:28:10 ด้านการวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams (Live Event) 15/1/2564 9:46:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาระน่ารู้ ...กับ “กระเพราะปัสสาวะ” 14/1/2564 18:09:26 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดี รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม 14/1/2564 15:03:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดพะเยา 14/1/2564 11:38:53 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ 13/1/2564 22:43:12 ด้านการบริหาร
Page 1 of 690 (6898 items)Prev1234567688689690Next