x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาและเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 4/12/2566 16:23:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการบริหารงานและสื่อสารองค์กร “การประยุกต์ใช้ Chat GPT ในการปฎิบัติงาน” 4/12/2566 15:58:19 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 4/12/2566 15:36:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา CG คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิต ในหัวข้อ “การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบและพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blender 3D” 4/12/2566 14:19:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CG คณะ ICT นำ 5 ผลงานสร้างสรรค์ ร่วมโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2023 ภายใต้โครงการ Challenge the talents 4/12/2566 13:46:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรม 5 ส & BIG CLEANING DAY 4/12/2566 11:28:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 4/12/2566 11:01:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะให้แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 4/12/2566 9:27:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมออกบูธในมหกรรม Thailand Multiverse TCAS EXPO 2023 ณ จังหวัดขอนแก่น 4/12/2566 9:10:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายทางวิชาการ รายวิชา การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3/12/2566 14:40:44 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 4 3/12/2566 6:54:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 3 2/12/2566 21:55:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเกณฑ์ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital Challenge ประจำปี 2566 ระดับมาตรฐาน 1/12/2566 21:00:17 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกบูรณาการความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพจากห้องเรียนสู่ชุมชน 1/12/2566 17:53:49 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา ​เปิดบ้านวิชาการ​ UP Open House ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 1/12/2566 17:31:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT ม.พะเยา MOU Smart City เทศบาลตำบลแม่จัน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 1/12/2566 17:08:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ พร้อมพูดคุยด้านสหกิจศึกษา และวิศวกรรมเทคโนโลยีประยุกต์ 1/12/2566 17:04:31 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมรับฟังแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 และเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT Kickoff ITA 2024 1/12/2566 16:43:02 ด้านความเป็นสากล
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา 1/12/2566 14:19:55 ด้านการบริหาร
สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดซุ้มประตูป่า และโคมควัน ในโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 1/12/2566 12:08:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHosNet ครั้งที่ 82 1/12/2566 11:41:05 ด้านการบริหาร
นิสิตวิศวกรรมโยธา มพ. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 1/12/2566 10:28:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 1/12/2566 10:18:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN organized KM-SEEN The Series 2024: EP.02 Knowledge to the Societal Community, exchanging and sharing the academic service experiences. 1/12/2566 8:37:29 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 2 30/11/2566 21:36:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ภายใต้โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 30/11/2566 17:19:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 1 30/11/2566 17:11:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจรแนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และโรงเรียนขุนควร จังหวัดพะเยา 30/11/2566 16:22:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด และประชุมความก้าวหน้าสำนักงานสีเขียว Green Office 30/11/2566 14:59:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Love Yourself 29/11/2566 22:40:16 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการสัมมนา ครูแนะแนวการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House ประจำปีการศึกษา 2567 29/11/2566 18:10:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในการเสริมสร้างพลังพลเมืองเด็กและเยาวชน 29/11/2566 16:55:58 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 29/11/2566 16:33:48 ด้านการบริการวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมจัด UP Open House 2023 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนทั่วประเทศ 29/11/2566 15:44:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2 29/11/2566 15:43:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ต๋ามประทีปตีนกา บูชาพระเจ้า 5 พระองค์ ไหว้สาพระธาตุเจ้าขิงแกง 29/11/2566 13:12:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพายเรือเก็บขยะ ครั้งที่ 3 29/11/2566 13:08:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ 2567 29/11/2566 12:26:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาพายเรือเก็บขยะ” ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา 29/11/2566 11:49:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนนิสิต (Voices of SPSS’s Students) กิจกรรมที่ 1 29/11/2566 11:09:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตสาขา CPE เปิดประสบการณ์และแสดงออกความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัว เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2023 29/11/2566 10:47:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 29/11/2566 9:59:53 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 28/11/2566 16:01:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
การประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว 28/11/2566 15:41:29 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แนะนำการรู้สารสนเทศให้กับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 28/11/2566 14:10:22 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567” 28/11/2566 13:47:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทนักเทคนิคการแพทย์กับงานด้านอณูชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย์แม่นยำ” 28/11/2566 11:01:08 ด้านการบริหาร
The iTAP-UP network presents the results of the development project and preparedness for SMEs entrepreneurs in environmentally-friendly production pro 28/11/2566 10:57:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการสัมมนาครูแนะแนว การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ 2567 28/11/2566 10:38:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 28/11/2566 10:30:03 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 207 (10315 items)Prev1234567205206207Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน