คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมหารือกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา"

17/9/2566 18:25:50น. 6219
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมบุคลากร ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัยจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน และนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร และคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริงในกลุ่มนักเรียน 5 ระดับได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย รวมทั้งมีการปลูกฝังทัศนคติในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยนชนในสถานศึกษา ซึ่งประเด็นการหารือในครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้ช่วยประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มเป้าหมายพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดพะเยา ที่สามารถครอบคลุมระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ทางคณะวิจัยสามารถประสานความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยดังกล่าวต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
17/9/2566 18:25:50น. 6219
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน