บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

2/6/2566 14:41:41น. 304
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "lnnovation and research for public health developoment under challenging era"  อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขระดับปริญญาตรี

            การประชุมได้แบ่งกลุ่มการนำเสนอออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) Challenges in Community health development 2) Challenges in healthy life skills development 3) Challenges in created clean and green environment 4) Challenges in public health innovation และ 5) Challenges in global public health โดยมีบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจำจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เปิดสอนด้านสาธารณสุขในประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศอินโดนีเซีย ทั้งใน onsite และระบบ online ผ่านโปรแกรมWebex   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
2/6/2566 14:41:41น. 304
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน