วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good health Well – Being : BMI Challenge

2/6/2566 14:06:05น. 282
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good health Well – Being : BMI Challenge

     วันที่ 1 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good health Well – Being : BMI Challenge ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เกณฑ์ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)” และการตรวจวัดค่าไขมัน

   โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่ถูกต้องหลักโภชนาการ เพื่อเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาวะต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
2/6/2566 14:06:05น. 282
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน