ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ

8/12/2565 16:00:19น. 950
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

          วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มอบโดยปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ณ กระทรวงการคลัง          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสถานศึกษาเป็นอย่างมากในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี สามารถบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง


          ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา กองทุนจึงได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ โดยกองทุนได้จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง


 


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/12/2565 16:00:19น. 950
Print Friendly and PDF

ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ

#รับโล่ประกาศเกียรติคุณ #ชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ #กยศ
#sdg1 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน