กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์

30/11/2565 12:26:26น. 538
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร วิทยาลัยการจัดการ และนางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการการสร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อในพื้นที่อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลเชียงบาน และตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


        คณะศิลปะศาสตร์ ดำเนินงานโดยสร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ 2) เพื่อศึกษาแนวทางหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ 3) เพื่อสร้างเรื่องเล่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ 4) เพื่อพัฒนานวัตกรด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ และ 5) เพื่อสร้างตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Platform) สำหรับผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อให้ชาวไทลื้อมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง กลุ่มประชากรผู้ร่วมกระบวนการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อในพื้นที่ตำบลเชียงบาน และตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่ม (SWOT Analysis) รวมถึงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
30/11/2565 12:26:26น. 538
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน