ห้องเรียนเคลื่อนที่ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

22/11/2565 13:33:55น. 443
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องเรียนเคลื่อนที่ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย กลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลจำป่าหวาย 13 หมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย โดยมี อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

----------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในรายวิชาโภชนาการชุมชนของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในปีนี้จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 คือกิจกรรมการสำรวจปัญหาด้านโภชนาการของชุมชนจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลจำป่าหวาย, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน และสถาบันการศึกษา และในครั้งถัดไปจะเป็นการประเมินภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลจำป่าหวาย, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาด้านโภชนาการในชุมชนต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
22/11/2565 13:33:55น. 443
Print Friendly and PDF

ห้องเรียนเคลื่อนที่ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

#หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร โภชนาการชุมชน
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน