สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป

27/9/2565 11:46:32น. 30
สหเวชศาสตร์

          เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ผ่านมา บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับนิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการ “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป จำนวน 150 ราย ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงการมีหรือไม่มีแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV2 ในโรค COVID-19 ภายหลังการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน โดยในการจัดโครงการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SAR-CoV2 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย Rapid strip test ร่วมกับกิจกรรมการให้ความรู้ในการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab หรือ Nasal swab สำหรับการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SAR-CoV2 ในโรค COVID-19 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย Rapid strip test ได้อย่างถูกต้อง และการแปลผลการตรวจพบ/ไม่พบแอนติบอดีที่บ่งชี้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV2 ร่วมกับประวัติการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีนในแต่ละบุคคล โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าว นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอนภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสภานการณ์จริงให้กับนิสิต และปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณวสันต์ เงินชุ่ม / คุณพิมพร วงค์ราษฎร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
27/9/2565 11:46:32น. 30
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป

# มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน