กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

24/9/2565 17:29:19น. 256
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 (ช่วงบ่าย) กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการ


จากนั้นเป็นกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์ รวมถึงทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
24/9/2565 17:29:19น. 256
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

#กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน