นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

22/9/2565 11:41:00น. 629
รางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เสาวไน และนายสงกรานต์ ทาไชย นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน “หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ (Autonomous Moving Robot)” สถานประกอบการ: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาววิรัลนุช พัฒนา นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อโครงงาน “งานประจำในตำแหน่ง Systems Analyst ณ บริษัท บางกอกเว็บ โซลูชั่น จำกัด” อาจารย์นิเทศ: ดร.นภา ราชตา
3. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวสริตา ศิริเมฆา, นายสันติภาพ เจนเกษตร และนายเอกภาพ มาพันธุ์ นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชื่อโครงงาน “สื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำบริการของมหาวิทยาลัยพะเยา สถานประกอบการ: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นิเทศ: อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/9/2565 11:41:00น. 629
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน