สาขา SE คณะ ICT หารือร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ

21/9/2565 17:11:48น. 333
พัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ
          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ดร.ณัฐพล หาญสมุทร และอาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เข้าหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการ "Super App Platform ช่วยเหลืองานคุมประพฤติ" ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SID (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ คุณจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, คุณจิรารัตน์ ฟองการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน และคุณสหการ เขื่อนแปด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ และพัฒนาระบบช่วยหางานที่เหมาะสมให้กับผู้ถูกคุมประพฤติกับสำนักงานจัดหางาน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขา SE   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/9/2565 17:11:48น. 333
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา SE คณะ ICT หารือร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #SE_ICT #พัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ #วิศวกรรมซอฟต์แวร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน