คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21/9/2565 12:51:57น. 299
เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร ทั้งในบริบทสถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลรัฐ เป้าหมายของการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบูรณาการความเสี่ยงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง COSO ERM 2017 พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ช่องว่างของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การติดตามทบทวนและประเมินผลความเสี่ยง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยถือเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมุ่งยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร ทั้งในบริบทสถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลรัฐ เป้าหมายของการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบูรณาการความเสี่ยงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง COSO ERM 2017 พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ช่องว่างของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การติดตามทบทวนและประเมินผลความเสี่ยง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยถือเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมุ่งยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พวงผกา ธนะจักร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
21/9/2565 12:51:57น. 299
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#school of law
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน