วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

14/9/2565 8:28:20น. 286
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
   วันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน และ นายอภิเดช เทพรังสาร นักวิชาการพัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง “หลักการและแนวคิดสำคัญในการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย” เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบูรณาการความเสี่ยงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง COSO ERM 2017 พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ช่องว่างของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การติดตามทบทวน และประเมินผลความเสี่ยง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยถือเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมุ่งยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/9/2565 8:28:20น. 286
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน