นิสิตทีม Marony นำเสนอความสำเร็จด้านการบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัย

9/9/2565 14:09:10น. 691
การบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัย Marony
          นิสิตทีม Marony นำเสนอความสำเร็จด้านการบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ในงาน Phayao show case and workshop เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา ในวันที่ 9-10 กันยายน 2565

          “Marony” เป็นชื่อทีมนิสิตที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์จากการเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มาแล้วหลายรายการ โดยผลงานที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน โดยมีผลงานชื่อ “ Marony เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” เป็นการการพัฒนากาแฟสกัดเย็นเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วย โพรไบโอติก พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องดื่มที่มีความซ่าจากการหมักด้วยจุลินทรีย์แต่ไร้แอลกอฮอล์ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกาแฟสกัดเย็นดังกล่าวนี้เป็นการนำผลงานวิจัยด้านฤทธิ์ชีวภาพของกาแฟจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาซึ่งเป็นองค์ความรู้จากหลักสูตรที่นิสิตทำการศึกษาอยู่ในปัจจุบันร่วมกับการนำความรู้ด้านโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการตลาด จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีความแปลกใหม่ โดยถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟผลิตภัณฑ์แรกของประเทศไทยที่มีทั้งโพรไบโอติกและพรีไบโอติกซึ่งเป็นสารที่มีผลดีต่อสุขภาพช่องท้องอยู่ภายในผลิตภัณฑ์เดียวกัน จนได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา โดยในทีมประกอบไปด้วยนิสิตจากหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตจากหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังมาจาก 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

สมาชิกทีม Marony

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. ดร.รณกร สร้อยนาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


ผลงานที่ได้รับ

1. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับมหาวิทยาลัย

2. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับภาคเหนือ

3. เป็น 1 ใน 22 ทีม ที่เข้าร่วม การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ

4. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแข่งขัน โครงการ Startup Thailand League 2022 ในระดับภูมิภาค

5. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ทีม STARTUP ของประเทศไทย ในเวทีการแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ รอบระดับประเทศ Demo Day Startup Thailand League 2022

6. ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 ทีม ที่มีผลงานที่ดีที่สุดของประเทศไทย ในเวทีกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

7. ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น Youth Startup fund “Ideation Incentive Program” (IDEA) เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจ จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

8. ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (entrepreneurial ecosystem development)

9. ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (UPProduct) ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2565

10. ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
9/9/2565 14:09:10น. 691
Print Friendly and PDF

นิสิตทีม Marony นำเสนอความสำเร็จด้านการบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัย

##การบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัย #การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน #คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน