ม.พะเยา ลงนาม MOU ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันภาคี กว่า 40 สถาบัน

7/9/2565 16:01:58น. 161
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันอังคารที่ 7 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ประธานกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันภาคี กว่า 40 สถาบัน ณ ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
        การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาระบบกลางในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สู่มาตรฐานสากล ให้การดำเนินการวิจัยในคนสอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และ หลักจริยธรรม และให้ความมั่นใจแก่อาสาสมัครการวิจัย การลงนามความร่วมมือ มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี
        สถาบันความร่วมมือ 43 สถาบัน ดังนี้
              1. กรมการแพทย์
              2. กรมสุขภาพจิต
              3. กรมอนามัย
              4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
              5. กรมควบคุมโรค
              6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
              7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              8. กรุงเทพมหานคร
              9.กรมแพทย์ทหารเรือ
              10.กรมแพทย์ทหารบก
;             11.กรมแพทย์ทหารอากาศ
              12.โรงพยาบาลตำรวจ
              13.โรงพยาบาลกรุงเทพ
              14.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
              15.โรงพยาบาลปิยะเวท
              16.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              17.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              18.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              19.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
              21.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              22.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              23.มหาวิทยาลัยนเรศวร
              24.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
              25.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
              26.มหาวิทยาลัยบูรพา
              27.มหาวิทยาลัยพะเยา
              28.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
              29.มหาวิทยาลัยมหิดล
              30.มหาวิทยาลัยรังสิต
              31.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
              32.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
              33.มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
              34.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
              35. มหาวิทยาลัยสยาม
              36.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช
              37.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              38.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
              39.สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
              40.สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
              41.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
              42.มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในคนในประเทศไทย
              43.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เด่นนภา ปัสตัน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
7/9/2565 16:01:58น. 161
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน