กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการร่วมกันจัด UP IDENTITY FESTIVAL ครั้งที่ 2

4/9/2565 15:40:13น. 668
UP IDENTITY  FESTIVAL

วันที่ 2-3 กันยายน 2565  อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2   “กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   (UP Identity festival # 2 : Extracurricular Activity for Sustainable Area-based Development) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้ โดยได้รับเกียรติจากโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (UP Identity festival # 2 : Extracurricular Activity for Sustainable Area-based Development”โดยมีการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการการพัฒนานิสิตนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้คณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้จัดให้มีการมอบรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต รางวัลประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต และรางวัลประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต  ได้แก่  โครงการ การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตด้านสุนทรียภาพแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล  สุขวงษ์  คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ประเภท ประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต ได้แก่  โครงการ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุลิน ยั่วยวน คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุลิน ยั่วยวน คณะศิลปศาสตร์      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
4/9/2565 15:40:13น. 668
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน