UP Skill ทักษะการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ เทรนด์การฝึกใหม่สำหรับคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนหมู่มาก

30/8/2565 13:23:56น. 525
UP Skill ทักษะการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ เทรนด์การฝึกใหม่สำหรับคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนหมู่มาก

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการ " ทักษะการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ " วิทยากรโดย คุณเปรมดา ทิพย์เดโช ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ศูนย์บรรณาสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเข้าใจปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารของผู้ส่งสารและรับสาร รูปแบบการนำเสนอในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคในการสื่อสาร เพื่อให้การพูดและการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเสนอนั้น ซึ่งการจัดอบรมเป็นในลักษณะการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น รวมถึงการตอบข้อซักถาม ซึ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในงานการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/8/2565 13:23:56น. 525
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน