คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

25/8/2565 15:13:26น. 838
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน ได้จัดทำโครงการ "อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. รู้เท่าทัน สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ อสม. ตามยุทธศาสตร์ อสม. ๔.๐ และส่งเสริมสนับสนุนบทบาท อสม.ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของชุมชน ได้เชิญทีมคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว อาจารย์ ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ อาจารย์อรทัย เกตุขาว และอาจารย์ ดร.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ มาร่วมบรรยาย และฝึกทักษะแก่ อสม. ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน เพื่อให้ อสม.สามารถที่จะให้การช่วยเหลือ ดูแล รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย หรือญาติ ในชุมชนของตนเองต่อไป นอกจากนี้ได้นำนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มาร่วมบูรณาการการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์อรทัย เกตุขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อรทัย เกตุขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/8/2565 15:13:26น. 838
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน