คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

17/8/2565 16:00:33น. 825
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้อง UB003 ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน
- รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
- อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน
- นายทรงพันธ์ อนุพันธ์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทีม 2 จังหวัดอุดรธานี
1. นายเขมกร ทรงศรี
2. นางสาวศิริยา ปิ่นทอง
ครูผู้ควบคุมทีม
นางปาจรีย์ นาระกุล และ นางอภิรดี พรหมแสงใส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทีม 1 จังหวัดเชียงใหม่
1. นายชานน สุรพงศพิสิทธิ์
2. นายทัพพสาร อิ่มใจ
ครูผู้ควบคุมทีม
นางสาวเนตรชนก แก้วดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ทีม 2 จังหวัดเชียงใหม่
1. นางสาวชนม์นิภา เลี้ยงสกุลอุดม
2. นางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล
ครูผู้ควบคุมทีม
นางกีรติกานต์ สันตะวัน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ทีม 1 จังหวัดแพร่
1. นางสาวนีร ปล้องมาก
2. นางสาวชาลิสา ศิลารัตน์
ครูผู้ควบคุมทีม
นายเตชิต สุขวัฒนานนท์ และ นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง

เนื่องด้วยในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานและมีคุณูปการด้านกฎหมายในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตของคณะนิติศาสตร์ได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและปลูกฝังคตินิยม “ชีวิตฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชน” (My life is service) ของพระองค์ แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2565 นี้คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีต่อวงการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานอัยการประจำอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกล ทรงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ทรงดำเนินโครงการกำลังใจในพระราชดำริ ทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะทูตสันถวไมตรี ณ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) เป็นต้น ด้วยความสามารถทางกฎหมายที่เป็นประจักษ์ พระองค์ได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าหญิง นักกฎหมาย” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็นควรจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโครงการวันรพีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ภายใต้การรับผิดชอบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
2. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้องและกระตุ้นให้เกิดความสนใจหรือตระหนักในความสำคัญของกฎหมาย
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนอันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
5. เพื่อให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ
6. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เป้าหมาย
1. จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
2. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
3. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
4. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิต นักเรียน และประชาชน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทรงพันธ์ อนุพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
17/8/2565 16:00:33น. 825
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

#SDG4 #SDG5 #SDG10 #SDG16 #SDG17 #ตอบปัญหากฎหมาย #วันรพี #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติมพ
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน