นวัตกรรมสุดเจ๋ง !! คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ

17/8/2565 11:37:00น. 959
นวัตกรรมสุดเจ๋ง !! คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล พร้อม ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมอบรมและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอำเภออรัญประเทศ โคกสูง และ วัฒนานคร ภายใต้โครงการ “การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระแก้ว” ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565

 

โครงการนี้คณะผู้วิจัยได้นำนวัตกรรม “จุลินทรีย์และเอนไซม์ชีวภาพเพื่อใช้หมักอาหารสัตว์” ซึ่งพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์โดยนายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และ จดทะเบียนภายใต้บริษัทเอ็นพลัส อะโกร จำกัด มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ อาทิ เช่น หญ้าเนเปียร์ ฟางข้าว หยวกกล้วย มันสำปะหลัง และ เปลือกมันจากโรงงาน โดยมีนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะจำนวนมาก โครงการนี้มีการดำเนินงานระยะยาว 1 ปี (2565-2566) ทำให้เมื่อแล้วเสร็จจะได้ชุดองค์ความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์สำหรับนำไปใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
17/8/2565 11:37:00น. 959
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน