คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565

11/8/2565 16:10:29น. 246
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565 โครงการนิทานจินตนาการจากชุมชน: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสอนโดยใช้นิทานจินตนาการจากชุมชนของครูผู้สอน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ผ่านการสร้างสรรค์นิทานจากชุมชน ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนน้ำมิน  2. โรงเรียนบ้านแฮะ  3. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)  4. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  5. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ

  โครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมสรุปประเด็นสำคัญและภาพรวมของโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร สังกัดคณะศิลปศาสตร์และหน่วยงานภายนอก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

  1. การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย (Multimodal Instructional Media) ด้านภาษาอังกฤษ

โดย Mr. Albert Lisec อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

  1. การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย (Multimodal Instructional Media) ด้านภาษาไทย

โดย ครูมุกดา วิชา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแวนโค้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสถาพร เทพอุดม   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 16:10:29น. 246
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565

#โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน