ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร”

11/8/2565 16:02:18น. 398
การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาบรรยายและสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ TQA Criteria รายหมวด และเชื่อมโยงโครงร่างองค์กร กระบวนการรายหมวด (หมวด 3,4,2) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 นอกจากนี้ยังรับฟังข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ (SAR EdPEx) เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 16:02:18น. 398
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร”

#การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน