คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานคำขวัญและคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ TikTok ในหัวข้อ ASHUP Green and Clean

25/7/2565 15:37:42น. 597
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Green and Clean

ผลการประกวดคำขวัญ

รางวัลชนะเลิศ : นายธนชัย อุดมปะละ รหัสนิสิต 62131025 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : นางสาวอพินญา สีเทียนสุก รหัสนิสิต 65131220 สาขาวิชากายภาพบำบัด


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาววันวิสา ชาวรี้แสน รหัสนิสิต 65130500 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


ผลการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ TikTok Challenge 2022

รางวัลชนะเลิศ : ดร.กภ.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : Sole Team (นางสาวเอมฤดี คำโสภา และคณะ) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : นายไชยวัฒน์ เติมผาสุขเจริญ สาขาวิชากายภาพบำบัด

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพลากร อุดมกิจปกรณ์ นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 15:37:42น. 597
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน