คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง

22/7/2565 23:31:27น. 287
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

รวมทั้ง กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการจัดการองค์กรความรู้ (Knowledge Management (KM)) ในการพัฒนาบริหารจัดการกับการสร้างการเรียนรู้องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยมี ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/7/2565 23:31:27น. 287
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน