วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา

21/7/2565 17:59:05น. 276
#แผนการพัฒนาองค์กร
                วันที่ 21 กรกฎาคม เวลา 13.45 -14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำคณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา” หมวด 3 , 2 , 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง R805 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กรฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ TQA Criteria รายหมวด และเพื่อความเข้าใจความเชื่อมโยงของโคร่งร่างองค์กร (หมวด 1 -6) และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
21/7/2565 17:59:05น. 276
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน