คณะ ICT ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM

21/7/2565 16:51:41น. 567
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีประกาศ เกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
        สำหรับกิจกรรมมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ในครั้งนี้มีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 319 แห่ง โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก หรือ G สีเงิน
            มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน UI Green ติดอันดับ 1-150 ของโลก ตามเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการตระหนักรู้และมีการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/7/2565 16:51:41น. 567
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน