คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ KM แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

6/7/2565 16:22:33น. 590
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ KM แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ นางพจนารถ เชิดสกุล หัวหน้างานแผนงาน และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ KM แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จ.เชียงราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจาก United Nations Development Programme (UNDP) Thailand และ การให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการที่เชื่อมโยงกับแนวคิด BCG Model ซึ่งประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ จะอยู่ภายใต้ G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนและมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา                                     

ภาพ: กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCG Model: เว็บไซต์ สวทช. เรื่อง BCG Economy Model คืออะไร

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


       

facebooktwitterline


ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
6/7/2565 16:22:33น. 590
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน