คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

24/6/2565 16:25:21น. 205
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพัฒนาหลักสูตร ความร่วมมือด้านการวิจัย ระดับสถาบันและการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุมวิมาลา ชโยดม ชั้น 4 อาคารสุขวิทยาสถิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล มะโนทน (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) ดร. ศศิวิมล บุตรสีเขียว (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต) รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม

และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ) พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
24/6/2565 16:25:21น. 205
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน