นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1

22/6/2565 9:44:22น. 227
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

            ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับมอบรางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภรกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่

     รางวัลดังกล่าวได้มาจากการดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเป็นผลงานที่ไ้ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานฯ ได้ จำนวน 7 ผลงาน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/6/2565 9:44:22น. 227
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน