กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

20/6/2565 16:05:22น. 282
กองบริการการศึกษา
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบควบสองปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบควบสองปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานต่าง ๆ ในกองบริการการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
20/6/2565 16:05:22น. 282
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

#กองบริการการศึกษา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน