ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

18/6/2565 14:09:59น. 445
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่และให้ความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทราบถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างที่กำลังศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ ณ ห้อง R503 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนิสิต พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสังคม และวิทยาเขตเชียงรายสำหรับนิสิต โดยมีวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตเชียงราย คือ ปัญญารวมหมู่สู่การพัฒนาชุมชนด้วยมาตรฐานสากล
ค่านิยม: CRC
          Collectivity: ปัญญารวมหมู่
          Responsibility: ความรับผิดชอบ
          Congeniality: ความเป็นมิตร
วัฒนธรรมองค์กร: The IIO Totality
          I-for-myself: การปฏิบัติตนเพื่อตนเอง
          I-for-others: การปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น
          Others-for-me: ผู้อื่นปฏิบัติตนเพื่อตัวเราเอง

จากนั้นได้แนะนำบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายให้นิสิตได้รู้จัก รวมทั้งฝากข้อคิดให้กับนิสิตในการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ทักษะวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจนอกจากนี้ นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ ได้นำเสนอการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แนะนำเส้นทางการเดินทางมายังวิทยาเชียงราย ประตูเข้า-ออก เพื่อให้นิสิตได้รับทราบ

จากนั้น นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอ UP Account เพื่อเข้าใช้งาน WiFi และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) และ Account เพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์และบริการสื่อสารต่าง ๆ เช่น บริการอีเมล บริการจัดเก็บไฟล์ OneDrive และบริการ Microsoft Teams รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ IT สำหรับนิสิต และช่องทางการติดต่อกับวิทยาเขตเชียงรายจากนั้น นางสาวกาญจนา โปทาวี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้นำเสนอการให้บริการในงานวิชาการแก่นิสิต ดังนี้
ก่อนเข้าศึกษา: ให้คำแนะนำ/ข้อมูลก่อนเข้าศึกษา, การรับสมัคร ฯลฯ
ระหว่างศึกษา: ให้คำแนะนำ/ให้ข้อมูลระหว่างศึกษา เช่น
          - รายวิชาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
          - การแจ้งตารางเรียนนิสิต
          - การยื่นคำร้อง
          - การออกหนังสือต่าง ๆ
          - การทำกิจกรรมระหว่างศึกษา
          - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น โครงการต่าง ๆ
หลังสำเร็จการศึกษา: รับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่นิสิตต้องใช้งาน เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ รวมถึงการให้บริการห้องสมุดให้นิสิตได้รับทราบ

และปิดท้ายด้วย นางวิชิดา รุ่งเรื่อง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอบริการของวิทยาเขตเชียงราย คือ บริการเช่าสถานที่และห้องพัก ข้อมูลประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก และช่องทางติดต่อในการจองห้องพักสำหรับนิสิตที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป อีกด้วย
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
18/6/2565 14:09:59น. 445
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

#การศึกษา #เชียงราย
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน