กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับนิสิตช่วยสอน (TA) เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ

18/6/2565 10:28:38น. 540
GE UP
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับนิสิตช่วยสอน (TA) เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และบรรยาย เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา แนวทางการประเมินกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และบทบาทหน้าที่สำหรับนิสิตช่วยสอน จากนั้นเป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) และกิจกรรม Workshop การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ และอาจารย์ปุณญิสา ผุดผ่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Pitching) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับนิสิตช่วยสอน นำความรู้และทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้อง CE 07214 อาคารเรียนรวมหลังใหม่


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วชิระ จอมรัตนี   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
18/6/2565 10:28:38น. 540
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับนิสิตช่วยสอน (TA) เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ

#GE UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน