กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

17/6/2565 14:16:22น. 583
GE UP
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) รายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต ช่วงแรกเป็นการพูดถึงภาพรวมของรายวิชาดังกล่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรา, เขา, และสรรพสิ่ง, ต่างอิงอาศัยกันและกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง และการบรรยายในหัวข้อ สังคมพหุวัฒนธรรม โดย อาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน (ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน Orientation รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา ของนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 64) ประกอบด้วย
- รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก
- รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือ 003136 พะเยาศึกษา
- รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
- รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ
- รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต
- รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย
โดยมีอาจารย์ผู้สอน 6 รายวิชาบูรณาการ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ 6 รายวิชาบูรณาการ ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี
- ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา
- อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์
- อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams Live Events


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
17/6/2565 14:16:22น. 583
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

#GE UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน