คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

16/6/2565 16:05:11น. 158
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ  ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานของ  AUN QA (Version 4.0) โดยมีองค์ประกอบสำหรับการประเมิน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดคุณภาพของ AUN QA จำนวน 8 ตัวชี้วัด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT  1247) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา    

                               

ภาพ / ข้อมูล: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/6/2565 16:05:11น. 158
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน