คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

14/6/2565 14:18:23น. 20
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา (Virtual Studio) อาคารภูกามยาว โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรสายสนับสนุนจากวิทยาลัยการศึกษา โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในช่วงต้น เป็นการแนะนำคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ โดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และการกล่าวขอบคุณผู้ปกครองนิสิตใหม่ โดย รศ.พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมการกล่าวเสวนาโดยย่อ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1. “วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์” โดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี 2. “แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” โดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. “กิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์ และ มาตรการการรับนิสิตใหม่” โดย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ 4. “แนะนำหลักสูตร Non-Degree คณะศิลปศาสตร์” โดย อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดี


  

        เมื่อจบการเสวนาโดยย่อแล้ว จึงเข้าสู่กิจกรรมแนะนำและเสวนากับประธานหลักสูตร ในหัวข้อ ความสำคัญของภาษา ที่มีต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน” และ “อาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีและผู้แทนประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ และ อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข ผู้แทนประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส หมุนเวียนกันมาให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมประชุม นอกจากนี้ โครงการประชุมผู้ปกครองฯ ยังได้มีการฉายวีดีโอแนะนำข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต อาทิ วีดีโอแนะนำคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรของคณะฯ วีดีโอแนะนำงานวิชาการ การลงทะเบียนเรียน และการใช้งานระบบ REG ของมหาวิทยาลัย วีดีโอแนะนำหน่วยกิจการนิสิต การจัดกิจกรรมของคณะฯ แนะนำระบบทรานสคริปกิจกรรม แนะนำระบบให้คำปรึกษา และ วีดีโอความสำคัญของภาษา




        จากนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม โดยได้มีการเชิญหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1. สวัสดิการนิสิต” โดย คุณอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 2. “การนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา” และ “การนำเสนอข้อมูลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” โดย ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา 3. “แนะนำศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ” โดย คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้างานศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมตอบข้อสงสัยรายละเอียดต่าง ๆ โดยผู้รับชมกิจกรรม




ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายบุลิน ยั่วยวน

ข้อมูล: นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายบุลิน ยั่วยวน

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/



 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายบุลิน ยั่วยวน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายบุลิน ยั่วยวน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/6/2565 14:18:23น. 20
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน