คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล

13/6/2565 16:14:44น. 396
คว้า 3 รางวัลผลงานตีพิมพ์ UoE ประจำปี 2564
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ 3 คณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2564 โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) จำนวน 3 รางวัล ในกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ(Unit of Excellence; UoE) ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
             1. รางวัลชนะเลิศโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ระดับ Division 1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 21 ผลงาน
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
             2. รางวัลชนะเลิศโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ระดับ Division 2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
            3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ด้านสารสนเทศเชิงประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ระดับ Premier League ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 15 ผลงาน ได้แก่ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/6/2565 16:14:44น. 396