งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

13/6/2565 15:02:36น. 250
งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
        งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประกอบด้วย 6 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

        ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดี ได้นำเสนอระบบสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา จากนั้นได้มีการพบปะประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการของนิสิต รวมถึงแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต จากศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะศิลปศาสตร์ มีนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 16 ท่าน และที่กำลังศึกษาอยู่ 95 ท่าน รวมมีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งสิ้น 111 ท่าน

ภาพ / ข้อมูล / ข่าว: คณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
13/6/2565 15:02:36น. 250
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน