วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สู่การพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา

9/6/2565 18:34:26น. 215
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สู่การพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา

     วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงรายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมบรรยายและกิจกรรมสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังนี้

     กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพนิสิต

     กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

     กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “การทบทวนและยกระดับระบบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และ ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

     กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/6/2565 18:34:26น. 215
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สู่การพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน