คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting

8/6/2565 13:27:13น. 319
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, รองคณบดีฝ่านยวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, คณาจารย์, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการฯ

 

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรมากความสามารถ แนะนำ และบรรยายในหัวข้อดังนี้
" หลักในการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ "
โดย รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
" หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร และขั้นตอนการขอตีพิมพ์ "
โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส
" สร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัย "
โดย รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์


 

ทั้งนี้การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ระดับสากล ตามเจตจำนงด์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าประเมิน THE Impact Ranking 2022 หรือ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลก สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/6/2565 13:27:13น. 319
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน