คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 2 หลักสูตร Smart Marketer และ หลั

28/5/2565 12:18:01น. 322
Non-Degree 2 หลักสูตร Smart Marketer และ หลักสูตร Smart Farmer
                เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวเปิดกิจกรรมฯ
                ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร “นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัลสู่ Smart Marketer” 2. หลักสูตร “ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ” หรือ Smart Farmer โดยได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยโดยการใช้กระบวนการทางการศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการเข้าถึงแหล่งผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite การเข้ารับฟังการอบรมมีทั้งทฤษฎี หลักการ การศึกษาเครื่องมือ และการฝึกปฏิบัติ มีระยะเวลาอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม - เดือน กันยายน 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ผ่านการอบรมนี้ จะได้รับการเพิ่มพูนทั้งความรู้ และทักษะในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จากหลากหลายธุรกิจ และหลากหลายพื้นที่ จำนวน 80 กว่าคน
                หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดและปฐมนิเทศ ได้แบ่งห้องอบรม ออกเป็น 2 หลักสูตร โดยหลักสูตร Smart Marketer ได้รับเกียรติจาก คุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร ตำแหน่ง CEO บริษัท เนกซ์ดิจิทัล จำกัด, ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing Social Media Marketing, Digital CRM และที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการตลาดธุรกิจดิจิทัล (Introduction to Digital Business Marketing)” และทางด้านหลักสูตร Smart Farmer ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำเกษตรแบบแม่นยำ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เกษตรกรรมแห่งอนาคต”


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยงาน สาขา CG   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
28/5/2565 12:18:01น. 322
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 2 หลักสูตร Smart Marketer และ หลั

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #Smart Marketer #Smart Farmer
#sdg4 #sdg5 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน