มหาวิทยาลัยพะเยาร่วม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔

27/5/2565 16:09:49น. 313
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย .ดร.เสมอ ถาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดการประชุมในนามเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ (AAT44)  ประจำปี .๒๕๖๕  โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการประชุมวิชาการไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขี้น รวมถึงสร้างความร่วมมือ การประสานงาน และการติดต่อระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย

facebooktwitterline


ภาพ :   บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
27/5/2565 16:09:49น. 313
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน