โครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

25/5/2565 15:54:49น. 484
AUN QA
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA (Version 4.0) อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในแต่ละปี โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมดังนี้

การอภิปรายเรื่อง
ทบทวนกระบวนการประเมินและเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี
การบรรยาย Outcome-Based Education (OBE)
โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
Overview AUN-QA Assessment Process
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์


กิจกรรม Workshop : การจัดทำ Consolidated criteria และ Interview Question (AUN QA 1 – 2)
โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และทีมวิทยากร
(AUN QA 3 – 4) โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และ
ทีมวิทยากร (AUN QA 5 – 6) โดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชูรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และทีมวิทยากร (AUN QA 7 - 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชูรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และทีมวิทยากร
กิจกรรม Workshop : Assessment Result and Report Preparation
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน
และการบรรยายจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
โดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
25/5/2565 15:54:49น. 484
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

#AUN QA
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน