CITCOMS จัดอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

25/5/2565 12:06:10น. 265
การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา CITCOMS จัดอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) Microsoft Teams
     ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ จัดเก็บ ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง
     มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 176 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายพลรบ สวัสดี ,นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,นายปัญญวัฒน์ คณะวาปี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   
25/5/2565 12:06:10น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


CITCOMS จัดอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

#การใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน