หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดปฐมนิเทศนิสิตในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแร

19/5/2565 16:07:32น. 40
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน โดยมี ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณโฆษิตา บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช และให้กำลังใจนิสิตที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงานโดยสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง

       โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรมดังกล่าวเป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม โดยร่วมกันจัดการเรียน การสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว และเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/5/2565 16:07:32น. 40
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดปฐมนิเทศนิสิตในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแร

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน